Ủy quyền Graviner

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông được cấp giấy ủy quyền bởi GRAVINER - UNITED TECHNOLOGIES về các thiết bị cảm biến hàm lượng sương dầu MK6, MK7

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông