Bạc trục, bạc biên

 ► DANH MỤC HÀNG KHO BẠC BIÊN, BẠC TRỤC - HÀNG MỚI CHƯA QUA SỬ DỤNG

 

STT

Tên thiết bị

Type

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh

1

Crankpin bearing

Yanmar S165

152673-23350

5

 

 

2

Main bearing

Yanmar MAL_large

137603-02101

6

 

 

3

Main bearing

Yanmar MAL_small

148616-02300

12

 

 

4

Crankpin bearing STD

Yanmar 6N18L

146673-23360/70

12

 

 

5

Main bearing small

Yanmar S185

146613-02600

12

 

 

6

Crankpin bearing

Yanmar S185

146613-23700

12

 

 

7

Main bearing STD

Yanmar M200

141616-02321

9

 

 

8

Crankpin bearing

Yanmar M200

141616-23451

12

 

 

9

Main bearing

Yanmar M200

141616-02301

2

 

 

10

Main bearing set

Yanmar 6KFL

135604-02100

2

 

 

11

Crankpin bearing

Yanmar 6KFL

135605-23300

6

 

 

12

Main bearing set

Yanmar 6KFL

135604-02120

5

 

 

13

Main bearing

Yanmar 6RAL

136604-02121

2

 

 

14

Main bearing set

Yanmar 6LAAN

148616-02320

5

 

 

15

Main bearing set

Yanmar 6LAAN

148616-02300

1

 

 

16

Crankpin bearing

Yanmar 6LAAN

148687-23301

6

 

 

17

Main bearing small

Yanmar S165

152623-02320

2

 

 

18

Crankpin bearing

Yanmar S165

152673-23350

6

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông