Tuabin khác

► DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG KHO TUA BIN - Hàng có sẵn tại kho

 

 

STT Tên thiết bị Engine Type P/N SL Hình ảnh
1 Tua bin VTS  VTS KP13510 543548 1

 

2 Turbo   3519939 1

 

3

E&E Turbo

GT20-011

15093448

1

 

4

Tua bin HX40

HX40

3591999

1

 

 

 

 

 

RH133 TURBINE

STT Tên thiết bị Engine Type P/N SL Hình ảnh
1 Bộ kit 1  RH133   2

 

2 Bộ kit 2 RH133   2

 

3

Thrust collar

RH133

63

1

 

4

Locking nut

RH133

 

1

 

5

Rotor Shaft

RH133

 

1

 

6

Turnbine complete

RH133

TAW6180203

1

 

 

 

 

 

 

TD13M-45Q TURBINE

STT Tên thiết bị Engine Type P/N SL Hình ảnh
1 Tua bin TD13M TD13M-45Q 49182-02771 2

 

 

 

 

 

 

TD13M-45QRC TURBINE

STT Tên thiết bị Engine Type P/N SL Hình ảnh
1 Tua bin TD13M TD13M-45QRC 49182-00410 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông